Gå til hoved indhold

Om vejledningen

Det er Kommunalbestyrelsens håb, at vejledningen kan blive et inspirationsværktøj for detailhandlere, ejendomsejere og kommunen ved såvel ændringer på facader og skilte som opsætning af nye skilte.

Om vejledningen

Facader og skilte i byrummet

Gentofte Kommunalbestyrelse prioriterer arkitektur højt og har bl.a. sat rammerne for den forskønnelse af kommunens handelsstrøg (bydelscentre), der er gennemført i de senere år. Hensigten har været, at handelsstrøgene skal være attraktive at færdes og opholde sig i - både af hensyn til oplevelsen i sig selv og af hensyn til detailhandelens udviklingsmuligheder.

Facader og skilte udgør meget væsentlige elementer i oplevelsen af handelsstrøgene og andre byrum, hvor der er butikker og publikumsorienteret service.

Byens rum skabes af de bygninger, som omkranser rummene, og disse bygninger vil ofte være privatejet, hvorimod gaden og fortovet er offentligt vejareal. Det giver derfor god mening, at der er en dialog om, hvordan facader, skilte og gadeinventar udformes og placeres.

Byrummene skal rumme mange forskelligartet funktioner, såsom detailhandel (udstilling, reklamer, salg), ophold (bænke, udendørsservering, legemulighed) og trafik (biler, cykler, gående og parkering).

Arkitektur, materialer, farver, skilte, markiser og belysning på den enkelte bygning har stor betydning for, hvordan byrummet i sin helhed opleves. Den enkelte bygning skal ses som en del af og i sammenhæng med de omkringliggende bygninger og byrummet i øvrigt.

Forskønnelse, helhedsvirkning, tilpasning, arkitektur, kultur er begreber, som alle skal indtænkes i byens rum, men byrummene kan ikke behandles efter en helt ens skabelon. Derfor indeholder vejledningen også opslag om kommunens 6 handelsstrøg (bydelscentre).

Formålet

Formålet med at udgive en vejledning om facader og skilte på bygninger, der anvendes til butikker og publikumsorienteret service, er et ønske om at fremme arkitektonisk kvalitet.

Vejledningen lægger op til, at variation og harmoni tilsammen gør byrummene attraktive at opholde sig i samtidig med at detailhandelen understøttes og styrkes.

Hensigten er ikke at ensrette skiltningen og gøre gadebilledet kedeligt, Der skal værnes om de æstetiske og arkitektoniske kvaliteter, der i dag skaber smukke byrum, og nye tiltag skal være med til, at der sker en fortsat forskønnelse og udvikling i bydelscentre og lokalcentre.

Vejledningen er tænkt som inspiration til at vælge gode løsninger.

Vejledning

Denne vejledning er et redskab, der kan anvendes i arbejdet med en fortsat forskønnelse i både bydelscentre, lokalcentre og hvor der ellers er butikker og publikumsorienteret service i kommunen.

Indholdet er udarbejdet i dialog med repræsentanter for Handelsstandsforeningen.

Det er Kommunalbestyrelsens håb, at vejledningen kan blive et fælles inspirationsværktøj for detailhandlere, ejendomsejere og Gentofte Kommune ved såvel ændringer på facader og skilte som opsætning af nye skilte.

Gadeinventar reguleres ikke af denne vejledning. Forinden, der placeres flytbare skilte på vejareal, herunder fortovsareal, skal der rettes henvendelse til vejmyndigheden i kommunen.

Vejledningen er vedtaget af Byplanudvalget den 6. oktober 2016.